Startuj z FIO

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja Ad Rem oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Małe inicjatywy” na rok 2017 (link: http://www.pozytek.gov.pl/Wyniki,konkursu,FIO,2017,,3965.html) na realizację projektu pn. „Startuj z FIO!”. Wczoraj została podpisana nasza umowa w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Środki w wysokości 275 tys. zł zostaną przeznaczone na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa lubuskiego m.in. na realizację oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, na własny rozwój, na aktywizację lokalnego środowiska.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje realizowanego projektu dla wszystkich zainteresowanych wsparciem.

CEL:Zwiększenie aktywności i zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego w życie publiczne, poprzez dofinansowanie minimum 55 projektów z zakresu inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU FIO 2017: 370 tys. zł.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA MIKRODOTACJE: 275 tys. zł.

MIEJSCE REALIZACJI:województwo lubuskie

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O MIKRODOTACJE?

1.       Młode organizacje pozarządowewymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

2.       Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.

3.       Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.

4.       Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej(min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

 

NA CO MOGĄ ZOSTAĆ WYKORZYSTANE MIKRODOTACJE?

1.         Młoda organizacja pozarządowamoże ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:

·         sprzęt biurowy,

·         sprzęt związany z obszarem działań organizacji,

·         koszty adaptacji lokalu,

·         oprogramowanie komputerowe,

·         podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,

·         częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,

·         poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.

·         realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

2.         Patron może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miało możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

WYSOKOŚĆ MIKRODOTACJI:Do 5 tys. zł.

Mikrodotacja nie może przekraczać 5 tys. zł. Łączna wartość towarów i usług zakupionych przez Operatora/Patrona w celu wsparcia realizacji lokalnego przedsięwzięcia realizowanego przez grupę nieformalną nie może przekroczyć 5000 zł. Środki muszą zostać wykorzystane do końca listopada 2017 roku.

PLANOWANE TERMINY W RAMACH PROJEKTU:

Czerwiec/Lipiec 2017 r.- promocja, informacja oraz animacja dot. projektu, w tym 14 spotkań w całym województwie

Lipiec 2017 r.- ogłoszenie konkursu na mikrodotacje i nabór wniosków

Sierpień 2017 r.- ocena  złożonych wniosków

Wrzesień 2017 r.- podpisywanie umów na realizację wybranych projektów

Wrzesień-Listopad 2017 r.- realizacja projektów

Grudzień 2017 r.- rozliczenie zrealizowanych projektów oraz składania sprawozdań

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O PROJEKCIE?

Na naszej stronie (miedzyodraabobrem.pl), oraz na stronie Fundacji "Ad Rem" w Gorzowie Wlkp.(fundacjaadrem.pl), znajdziecie wszelkie niezbędne informacje dot. mikrodotacji, wzorów dokumentów, regulaminu ubiegania się o mikrodotacje wraz z kryteriami i zasadami wyboru, kalendarz spotkań w regionie, instrukcje i informacje o tym jak wypełnić wniosek itp.

Informacje nt. realizacji projektu, komunikaty ważne dla zainteresowanych mikrodotacjami oraz zasadami realizacji projektów będziemy również zamieszczać na naszym profilu na FB.

W ramach realizowanego projektu, nasze Stowarzyszenie oraz Fundacja „Ad Rem” będą prowadziły biura projektu oraz punkty konsultacyjno-doradcze, które będą funkcjonowały do końca tego roku. Będziemy udzielać wszelkich informacji, porad i wsparcia osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail w zależności od Państwa potrzeb, preferencji i możliwości.

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem” ul. Lipowa 1 6-003 Zabór

tel.68 320 13 55; k.drozak@miedzyodraabobrem.pl

Biuro Fundacji "Ad Rem" ul. Łokietka 28 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 694 482 891; regranting.far@gmail.com 


OGŁOSZENIE KONKURSOWE 

Informacja dot. realizacji projektu „Staruj z FIO!” 

OGŁOSZENIE-WERSJA UPROSZCZONA

PORADNIK_8

REGULAMIN KONKURSU NA MIKRODOTACJE_składanie elektro

FAQ

Wniosek dla ngo z instrukcją pdf

Wniosek_FIO_grupy_nieformalne z instrukcja PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1_wniosek_FIO_młode_ngo

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 5_KARTA OCENY WSTĘPNEJ_FIO

ZAŁĄCZNIK NR 6_ KARTA OCENY.WŁAŚCIWEJ_FIO


UWAGA grupy nieformalne ! ! !

Poniżej załączamy prawidłowy wzór wniosku oraz wniosek dla grupy nieformalnej z instrukcją PDF. 

Załącznik nr 2 dla grupy nieformalnej 

Wniosek dla grupy nieformalnej z instrukcją PDF


 

TERMIN I MIEJSCE NABORU  - 24 lipca – 12 sierpnia 2017 r.

Wnioski wraz załącznikami należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: fio.lubuskie@gmail.com do godziny 24.00 


 

UWAGA ZMIANA REGULAMINU ! 

W związku z koniecznością dokonania zmian w regulaminie konkursu na mikrodotacje w ramach programu „Startuj z FIO”, prezentujemy aktualną  dokumentację konkursową. Zmiana w regulaminie dotyczy formy składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski  wraz załącznikami można składać w różnych formach: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem (data wpływu do Biur Operatorów nie może być późniejsza niż data ostatniego dnia naboru wniosków) albo pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com do godziny 16.00 dnia 12 sierpnia 2017 r.

Dla przejrzystości załączamy jeszcze raz całość dokumentacjie. 

OGŁOSZENIE

REGULAMIN KONKURSU NA MIKRODOTACJE

 

FAQ

 

Wniosek dla ngo z instrukcją pdf

 

Wniosek_FIO_grupy_nieformalne z instrukcja PDF

 

ZAŁĄCZNIK NR 1_wniosek_FIO_młode_ngo

 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6_ KARTA OCENY.WŁAŚCIWEJ_FIO

 


UWAGA DYŻUR KONSULTACYJNY !

W dniach 31 lipca - 12 sierpnia 2017r. biuro Fundacji Ad Rem bedzie czynne codziennie w godzinach 11.00 - 15.00. W tym czasie będzie można złożyć osobiscie wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Startuj z FIO" 

 


Spotkania organizacyjne 

Fundacja "Ad Rem" oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO!”.
Zapraszamy na spotkania informacyjne dla przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu północy województwa lubuskiego:

Wtorek:
16.00 – Strzelce Krajeńskie - Starostwo Powiatowe, ul. Wyszyńskiego 7

Środa:
10.00 – Słubice - siedziba Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1
16.00 – Gorzów Wielkopolski - Sektor 3, ul. Łokietka 29

Czwartek; 
10.00 – Międzyrzecz, Starostwo Powiatowe, ul. Przemysłowa 2

18.00 - Rudnica, Sala wiejska - powiat Sulęciński

Piątek;

10.00 - Gorzów Wielkopolski - Sektor 3, ul. Łokietka 29