,, Przez aktywność do zmiany”

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być:

a) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

b)  mieszkańcy województwa lubuskiego ( miasto Gorzów Wlkp.) – 100 osób ( bezrobotnych i nieaktywnych) tym:

   -  osoby z rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi i bezradnością w   prowadzeniu
      gospodarstwa

   -  osoby bezdomne

   -  osoby zamieszkałe lokale socjalne przy ul. Złotego Smoka 6

   -  osoby niepełnosprawne

   -  osoby korzystające z POPŻ

 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.

1) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:

a) dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi

- Warsztaty rozwojowe dla rodziców

- Warsztaty rozwojowo-edukacyjne dla dzieci

- Zajęcia artystyczno - sportowe dla dzieci i rodziców (kikboksing, zumba, samoobrona, decupage) 

- Zajęcia terapeutyczne dla rodzin( indywidualne)

- Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców

b) dla mieszkańców lokali socjalnych przy ul. Złotego Smoka 6:

- Wsparcie Animatora lokalnego

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych

- Trening gospodarowania budżetem

- Indywidualne  konsultacje z zakresu uzależnień

- Warsztaty rozwijające zainteresowania i umiejętności: decoupage/ kulinarne

- Warsztaty ind. i grupowe z zakresu autoprezentacji i  kreowania wizerunku i stylizacji

- Zajęcia rozwijające umiejętności(w ramach grupy samopomocowych

c) dla osób bezdomnych

-  Wsparcie  Streetworkera

-  Warsztaty psychoedukacyjne: indywidualne/grupowe

-  Indywidualne konsultacje z zakresu uzależnień

- Zajęcia rozwijające umiejętności ( w ramach grup samopomocowych) w zakresie prac
  ogólnoremontowych i  zagospodarowania terenu

 

2) Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

 -  Doradztwo zawodowe

 -  Warsztaty pn.,, Aktywnie poszukuję pracy”

 - Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
    uczestników projektu

 

Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb  z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i zdrowotnego. 

Formularz rekrutacyjny

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE -  os. dorosła

Regulamin udziału w projekcie 

Oświadczenie uczestnika Projektu2