Gorzowski Regranitng 2015

Przypominamy organizacja pozarządowym i grupa nieformalnym o napisaniu sprawozdania z realizacji regrantingu z złożenia go w terminie oraz wersji papierowej;  

 

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Zestawienie faktur

 


Związku z wieloma pytaniami odnośnie terminu składania wniosków do regrantingu „BON NA AKTYWNOŚĆ”. Zarząd Fundacji podjął decyzję o przedłużeniu możliwość składania wniosków do 6 maja 2015r. do godziny 18.00, w formie papierowej liczy się data wpływu do organizacji (operatora).

 


Fundacja „Ad Rem”ogłasza otwarty konkurs ofert w formie regrantingu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2015

I. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowychpolegające na zwiększeniu liczby inicjatyw oddolnych podejmowanych przez obywateli w Gorzowie Wlkp. mających na celu promocję zdrowego stylu życia
i zapewnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2015 na realizację ww. zadań:

1.     Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę 45.000,00 zł

2.     Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3.     Koszty zadania powinny być:

1)     bezpośrednio związane z jego realizacją i niezbędne do jego realizacji;

2)     racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania

1.     Maksymalna kwota mikrograntu, o którą wnioskuje oferent w ramach projektu, nie może przekraczać kwoty 5.000 zł, przy czym oferent musi zdeklarować wkład własny w wysokości co najmniej 10% wysokości mikrograntu.

2.     Suma kwoty mikrograntu oraz kwoty stanowiącej wkład własny, stanowi łączną wartość projektu. Przykładowo jeżeli organizacja/grupa nieformalna ubiega się o mikrodotację w wysokości 5.000 zł,
to musi mieć minimum 500 zł wkładu własnego. Wartość projektu wyniesie wtedy 5.500 zł.

3.     Środki finansowe przekazane oferentowi w ramach mikrograntu mogą być przeznaczone przez oferenta na działania związane z promocją zdrowego stylu życia i zapewnieniem aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z uwzględnieniem aktywności kulturalnej
i sportowej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.     Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.

5.     Fundacja „Ad Rem” może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Fundacją „Ad Rem”

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.     Zadanie winno być zrealizowane w okresie między 11 maja a 31 października 2015 r.
z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.

2.     Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.     Warunki realizacji zadania:

1)     adresaci – wyłącznie mieszkańcy Gorzowa Wlkp.;

2)     kwalifikacje realizatorów – stosowne do charakteru realizowanego zadania.

V.  Warunki i termin składania ofert

1.     W konkursie mogą brać udziałgrupy nieformalne pod opieka patrona orazpodmioty określone
w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.     Oferenci składają oferty na uproszczonym formularzu stanowiącym wniosek o przyznanie mikrograntu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu – dostępnym na stronie internetowej www.fundacjaadrem.pl

3.     Wniosek musi zostać złożony do 4 maja 2015 r. do godziny 18.00, w formie papierowej - liczy się data wpływu do organizacji.

4.     Ofertę wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Fundacji „Ad Rem”
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Łokietka 28 (dalej jako: „Biuro operatora”) lub w infoKIOSKU
w Galerii Askana w Gorzowie Wlkp. ul. Aleje Konstytucji 3 maja 102 lub mogą zostać
one przesłane pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura operatora. W przypadku
przesłania oferty i załączników pocztą tradycyjną lub kurierem, o ich zakwalifikowaniu do oceny,
jako złożonych w terminie, decyduje data wpływu do operatora.

 1. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.fundacjaadrem.pl

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Do oceny merytorycznej dopuszczone zostaną oferty kompletne pod względem formalnym i złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofertpod względem merytorycznym. Przewiduje się możliwość składania wyjaśnień
  w przypadku oczywistych błędów pisarskich.
 3. Zgodnie z regulaminem do konkursu punkt XI ppkt. 5 „Operator dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy i uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak poprawy, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień do oferty lub niedostarczenie wskazanych przez operatora we wskazanym terminie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty i niedopuszczeniem jej do oceny merytorycznej dokonywanej przez komisję oceny projektów.”
 4. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie kart oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 3 i 4 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 100 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 35 punkty nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 6. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana do Zarządu Fundacji
  „Ad Rem”, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. Postanowienia końcowe

1.     Fundacja „Ad Rem” zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny
jego odwołania.

2.     Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:

1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Fundacji „Ad Rem” oraz logo Gorzów Przystań oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz środki własne Fundacji „Ad Rem”;

2) dostarczenia na wezwanie Fundacji „Ad Rem” oryginałów dokumentów (faktur, rachunków)
oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji
oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;

3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej   www.fundacjaadrem.pl   oraz od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00, pod nr. tel. 881-738-735 lub osobiście w każdy wtorek w godz. 11.00- 17.00.

a. Biuro Operatora, e-mail: fundacjaadrem@gmail.com tel. 792-073-123 ;

b. Animatorzy – konsultanci, e-mail: regranting.far@gmail.com tel. 881-738-735 ;

Gorzów Wlkp., 13.04.2015 r.

zał. dostępne na http://www.fundacjaadrem.pl/pl/article/show/category,8,id,172-.html 

Regulamin regranting

Formularz oferty w konkursie mikrograntów

kosztorys REGRANTING zał. 2

Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie mikrograntów zał. 4 

Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie mikrograntów zał. 5 

Porozumienie o Współpracy – powołaniu Grupy Nieformalnej zał. 6

Porozumienie o Współpracy przy realizacji Projektu zał. 3


Szkolenie z pisania wniosków

Chcesz pozyskać 5 tys. złotych na działania związane z promocją zdrowego stylu życia i zapewnieniem aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. poprzez  aktywność kulturalną i sportową ? Nie czekaj  - weź udział w szkoleniu.

W dniach 17 kwietnia lub 21 kwietnia 2015r. masz okazję szkolić się pod okiem osoby, która wytłumaczy jak możesz uzyskać wsparcie finansowe na realizację swoich działań.

Po raz pierwszy w tym roku Fundacja „Ad Rem” zaprasza do udziału w szkoleniu z wypełniania wniosku o mikrogranta w ramach programu regrantingowego „BON NA AKTYWOŚĆ”.

Tym razem przyjrzymy się z bliska zagadnieniom związanym z pozyskaniem wsparcia finansowego.

Poza solidną porcją wiedzy zapewniamy również materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek kawę i herbatę oraz napoje.

Termin zgłoszeń: 16 kwietnia br., godz. 16:00  Termin szkolenie : 17 kwietnia br. godz. 16.00 Miejsce:  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. sala nr. 8

Termin zgłoszeń: 20 kwietnia br., godz. 16:00.Termin szkolenie : 21 kwietnia br. godz. 16.00  Miejsce: Biuro Fundacji „Ad Rem” ul. Łokietka 28

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronie www.fundacjaadrem.pl

Kontakt do organizatora: tel.  881-738-735, e-mail. regranting.far@gmail.com

Szkolenie realizowana jest w ramach projektu: "BON NA AKTYWOŚĆ " współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz środków własnych Fundacji „Ad Rem”

  Karta zgłoszenia                                                         

 


W każdy wtorek w godz. 11.00- 17.00 prowadzone są konsultacje doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Z zakresu regrantingu, pomocy w zdobyciu dofinansowania na działania projektowe oraz  wsparcia merytorycznego w prowadzeniu organizacji.

Przed spotkaniem prosimy o kontakt tel. 881-738-735 lub e-mail. regranting.far@gmail.com w celu umówienia się na  konkretna godzinę aby nie czekać.

Istniej również możliwość umówienia się w innym terminie na  spotkania w miarę możliwości organizacyjnych doradców. 

 


Nabór do komisji konkursowej - regranting

Fundacja „Ad Rem” uprzejmie informuje, że trwa nabór  do udziału w komisji konkursowej, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, w ramach mikro grantów składanych w otwartym konkursie ofert na rok 2015 w zakresie mikro grantów, złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu Organizacji i upowszechnianie działań służących promocji zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - animowanie oddolnych inicjatyw z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” ogłoszonych przez Fundacje „Ad Rem” Zapraszamy wszystkie zainteresowanie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów.

Wypełniony i podpisanyformularz należy złożyć w Biurze Fundacji „Ad Rem” 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Łokietka 28, wysłać pocztą lub zostawić w infoKIOSKU w Galerii Askana, ul. Aleje Konstytucji 3 maja 102, 66-400 Gorzów Wlkp. w terminie do 28 marca 2015 r.

 

karta zgłoszenia