O fundacji

"Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci” Paulo Coelho

Celem Fundacji jest niesienie pomocy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, w tym szczególnie osobom ze środowisk zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

Fundacja realizuje cel wymieniony przez:

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje następujące pozycje:

1) Prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz inicjowanie
i organizowanie działalności młodzieżowej

2) Działania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

3) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) Działalność charytatywnej;

5) Działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

7) Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

8) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

9) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

11) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

18) Działania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa;

19) Działania na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego;

20) Działania z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

21) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

22) Działania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;

23) Działania w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

24) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

25) Działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

26) Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo –wychowawczych, instytucji pomocowych, kulturalnych, oświatowych, itp.

27) Działalność z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej;

28) Działalność z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

a) zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

29) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych;

30) Działalność z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

31) Działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody; 

32) Działalność z zakresu ratownictwa i ochrony ludności;

33) Pomoc ofiara katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granica;

34) Działalność z zakresu:

a) turystyki i krajoznawstwa

b) prowadzenie plaży nad wodą

c) obsługa zaplecza plażowego, sportów wodnych oraz technicznego,

d)prowadzenia pola namiotowego, biwakowego

e)prowadzenie imprez rekreacyjnych i sportowych

f)prowadzenie i utrzymywanie ośrodka turystyczno - wypoczynkowego

 

Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje następujące pozycje (według klasyfikacji PKD):

1.wydawanie książek (PKD 58.11. Z);

2. działalność wydawnicza pozostała (PKD 58.19. Z);

3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

4. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

5. działalność wspierająca edukację (PKD 85.59.B);

6. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);

7. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

8. produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z)

9. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.)

10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [chodzi o sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego] (PKD-47.19.Z)

11. wydawanie gazet (PKD-58.13.Z)

12. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD-58.14.Z)

13. działalność związana z projekcją filmów (PKD-59.14.Z)

14. działalność agencji informacyjnych (PKD-63.91.Z)

15.  pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD-63.99.Z)

16. działalność prawnicza [w sprawach sfery zadań publicznych określonych w ust. 1 pkt 1, 4, 8, 15, 16, 18] (PKD-69.10.Z)

17.  działalność fotograficzna (PKD-74.20.Z)

18. działalność organizatorów turystyki (PKD-79.12.Z)

19. zagospodarowanie terenów zieleni (PKD-81.30.Z)

20.  działalność związana z organizacją targów, wystaw i konkursów (PKD-82.30.Z)

21 . pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-85.59.B)

22.  działalność wspomagająca edukację (PKD-86.60.Z)

23.  pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD-87.90.Z)

24.  pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnospra-wnych (PKD-88.10.Z)

25. opieka dzienna nad dziećmi (PKD-88.91.Z)

26. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD-90.02.Z)

27.  działalność obiektów kulturalnych (PKD-90.04.Z)

28. działalność obiektów sportowych (PKD-93.11.Z)

29.  działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD-93.13.Z)

30. pozostała działalność związana ze sportem (PKD-93.19.Z)

31. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD-93.29.Z)

32.  pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)

33. wynajem nieruchomości (PKD 70.20.Z)

34. pozostał działalność rozrywkowa i rekreacyjna  (93.29.Z)

35. działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)