Wolontariat

Kim jest wolontariusz ?
Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.


Co to jest wolontariat ?
Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.
 

Co możesz robić jako wolontariusz ?
Wolontariusz jest osobą, która może współpracować zarówno z organizacjami pozarządowymi a także instytucjami publicznymi.

 

Skontaktuj się z namifundacjaadrem@gmail.com


Niezbywalne prawa Wolontariuszy
Do niezbywalnych uprawnień wolontariusza należą:
prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej; na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wykonywania świadczeń przez okres nie dłuższy niż 30 dni zapewniane przez korzystającego, w przypadku wolontariatu świadczonego dłużej - przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach) w przypadku delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  Jest to znakomita okazja aby w tym dniu w sposób szczególny pamiętać o swoich wolontariuszach. To dzień, w którym podczas różnych spotkań jest okazja podziękować za wkład pracy wniesiony przez poszczególnych wolontariuszy.

Ważny link: http://poradnik.ngo.pl/x/501405

 


PLIKI DO PODRANIA:

Karta Wolontariusza Fundacji Ad Rem 

FORMULARZ WOLONTARIUSZA Fundacji "Ad Rem"

Broszura - Kim jest wolontariusz?

Mit polskiego wolontariusza